Áldott, Aki Krisztusban megáldott!

Adorján Kálmán lp,
CE elnök

Kedves Atyafiak!

Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első részéből (Ef 1,3-14) veszek kölcsön szavakat e pünkösdi köszöntéshez. Gondolom, nem neheztel ezért sem ő, sem azok, akik énekének egy-egy részletét csatolom az idézett ige szakaszaihoz.

„Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”

Mint sok eddigi pünkösd, Isten Lelke kitöltetésének napja, az idei is különbözik az elsőtől: előre benne volt a naptárban. Előre tudtuk, hogy a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Mint az első zsenge (aratás kezdete) ünnepének és a Tóra, a Törvény adása ünnepének dátuma Izráel naptárában is benne volt, azt viszont nem tudták, hogy a Feltámadott Jézus akkor teljesíti be ígéretét, hogy elküldi a megígért Szentlelket: a Jézusról szóló tanúság, az erő, a szeretet és  józanság Lelkét.

Különbözik az idei pünkösd abban is, hogy a járvány miatt sem a felső szobába, százhuszon-harmincegynéhányan, sem szabad téren, többezres tömegbe nem gyűlhetünk össze, legfeljebb ötszázan – ami nekünk is elég nagy szám! – (június 1-től) és védő maszkkal, a kellő távolság betartásával. Sorolhatnánk még különbségeket, de soroljuk inkább hálaadással áldásait, amelyekkel megáldott bennünket Krisztusban Isten, amelyeket megláttat és amelyekben részeltet Szentlelke által. Áldjuk Őt, bekapcsolódva különböző korok énekszerzőitől kölcsönzött szavakkal az Istent magasztalók kórusába!

Egyben kérjük Urunkat, hogy egy valamiben ne különbözzék pünkösdünk és életünk az elsőtől: az Ő Lelkének jelenlétében, egyéni és közösségi életünket megújító erejében!

  1. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.”

Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.” (MRÉ 348,1.5)

  • „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.”

„Ez esztendőt megáldjad, Ez esztendőt megáldjad Kegyelmedből, Úr Isten! Bőséggel ékesítsed, Bőséggel ékesítsed, Te szent Jehova Isten! Tégedet áldnak, Kik lakoznak e földnek színén; És a puszta helyek is Bőséggel, Halmok áhítozódnak Víg kedvvel; Boldog, kit magadnak választál, Sionnak királya!” (MRÉ 208)

  • Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.”

„Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem, Hogy szent Fiad is hozzád elvigyen; :/: S míg jóvoltodat áldva zengem, Keblem Szentlelked hajléka legyen; Add békességed ízét érzeni És dicséreted vígan zengeni!” (MRÉ 370,1-2)

  • Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.”

„Mi tesz bűntől tisztává? Csak a Bárány Jézus vére. :/: Mi tesz Isten fiává? Csak a Bárány Jézus vére. Ó, drága ez a vér, Mely ömlött lelkemér’, Lemossa bűnömet A Megváltó Jézus vére!
Mi békít meg Istennel? Csak a Bárány Jézus vére. :/: Mi köt össze a mennyel? Csak a Bárány Jézus vére. Ó, drága ez a vér, Mely ömlött lelkemér’, Lemossa bűnömet A Megváltó Jézus vére!
Mi tesz bűntől szabaddá? Csak a Bárány Jézus vére. :/: Isten előtt igazzá? Csak a Bárány Jézus vére. Ó, drága ez a vér, Mely ömlött lelkemér’, Lemossa bűnömet A Megváltó Jézus vére!”

  • „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.”

„Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent Igére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt.” (MRÉ 421,1-2)

  • „Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban.”

„Vége van már a szolgaságnak, Sion foglyait várja kész örökség. Vigadoz a szívünk, szánk vidám éneket mond azért, mit a csoda hű Ura tett. Könnyhullajtással szórtuk a magot, de most boldog aratás a jutalom Istenünktől.” (MRÉ 501)

  • „Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.”

„Teremtő Atyám, Úr Isten, Ki engem örök időkben Szent Fiadban szerettél: :/: Ő engem magának jegyzett, Szentlélekkel elpecsétlett, Megtisztított vérével. Vigadj és adj Szívem hálát, Istent imádd, hogy mennyégben Idvességet szerzett nékem.

Szóljon tehát az orgona, Gyönyörűséges muzsika, Ujjongva énekeljek, :/: Hogy megváltó Jézusomnak, Drága szép kegyes Uramnak Szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen Vigasságos, buzgóságos hál’adó szó, Nagy az Úr, ezekre méltó.” (MRÉ 187,5-6)

Felhívás imaláncban való részvételre a CE Szövetségért, lelki ébredésért, az Országos Konferenciáért.

Imádságra már a húsvéti körlevélben is történt felhívás. (Imádkozzunk együtt a CE

Világszövetséggel! • 938-as IMA: minden reggel 9.38-kor imádkozni szolgálattevőkért a Mt 9,38 alapján: “Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” • Minden hónap első csütörtökén hosszabb időt szakítani az imádságra, elmélyülni. “Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket!” 1 János 5:14)

Most újabb, hármas fókusszal hívjuk Testvéreinket, közösségeinket imaláncra: a CE Szövetségért, lelki ébredésért, és az Országos Konferenciáért.

A közösség összegyülekezése és minden áldása Isten ajándéka. A konferenciával kapcsolatban tudnunk kell, hogy az új koronavírus-járvány okozta helyzetben minden csoportos, tömeges rendezvény szinte teljes bizonyossággal lehetetlenné vált. Amint azt hírekből tudni lehet, június elsejétől is csak szabadtéri rendezvényekre kerülhet sor az előírt szociális távolságtartás feltétele alatt. Ugyan még változhatnak az előírások, de minden bizonytalan, így az október 16-18 között, Kolozsvárra tervezett országos konferenciánk megtartása is. A CE Szövetség vezető testülete úgy határozott, hogy csak egynaposra tervezzük a konferenciát, most eltekintünk a külföldi meghívottaktól, és a lehetőségek függvényében több változatra készülünk. Az összegyülekezés mikéntjéről idejében tájékoztatjuk Testvéreinket, a közösségeket.

Az imaláncban való részvételben segítségünkre lehet, ha körzetenként napokhoz kötjük vállalásunkat. Javasoljuk a következő heti beosztást, amin belül ki-ki napi csendessége idején, órához nem kötve vehet részt az imaláncban:

Vasárnap: Minden körzet

Hétfő: Arad és környéke

Kedd: Kolozsvári körzet

Szerda: Marosi körzet

Csütörtök: Nagyváradi körzet

Péntek: Szatmárnémeti és környéke

Szombat: Zilah és környéke

Harangláb, 2020. május 29.

CategoryHirek
© 2021 CE Szövetség Románia | Oldaltérkép
Kövess minket: