Bevezető

A Romániai CE  Szövetség működése négy régiót ölel fel, amelyet a központi (országos) iroda fog össze. Minden régió önállóan is működik, ugyanakkor az egyes régiók képviseltetik magukat a Döntéshozó Jogi Képviseletben és a szűkebb körű Vezetőtanácsban.

A CE országos iroda feladatai közé tartozik a régiók és közösségeikkel való kapcsolattartás és látogatás, az iroda fenntartása és adminisztrációs feladatok ellátása, a röpCE hírlevél megjelentetése, az éves CE konferencia megszervezése és menedzselése, az országos szintű hivatalos ügyek intézése, valamint missziós programok szervezése.

 

Hivatalos ügyek, vezetőségi találkozók szervezése, képviselet a CE Világszövetségben

Idén  év elején több alkalommal is skype-os megbeszéléseket tartottunk az öttagú vezetőséggel (OCEV), vezetőségi ülést tartottunk márciusban a Döntéshozó Jogi Képviselettel (DJK) együtt, ahol az országos szintű kérdések megbeszélése és döntése történt.

Idén tisztújítás volt a Romániai CE Szövetségben, amelyre az éves CE konferencia alatt került sor

.

A Közgyűlés új elnököt és vezetőséget választott meg: Adorján Kálmán lp. – elnököt,

valamint Horváth Levente lp., Visky István lp., Mike Pál lp. és Bálint Tibor vezetőségi tagokat. Isten áldja meg életüket, munkájukat és leendő szolgálatukat.

 

A Romániai CE Szövetség a CE Világszövetség (CEVSz) tagja. Ennek a tagságnak köszön

hetően az országos ügyvezető idén részt vehetett a CEVSz által szervezett vezetőképzésen (Leadership academy) Conwyban, Walesben. Ugyanakkor a CEVSz vezetősége minden évben tart gyűlést. Idén

Hollandiában tartották a gyűlést, ahová az ügyvezető elkísérte a Romániai  CE Szövetség képviselőjét, aki vezetőségi tag is. Az ilyen fajta találkozók hasznosak a világon létező más CE közösségekkel való kapcsolat kialakítására, tapasztalatcserére, és mint testvérek az Úrban, alkalom az együtt imádkozásra és tervezésre.

 

Körzetlátogatás – ügyvezető igazgató

A CE Szövetség igazgatótanácsa néhány évvel ezelőtt úgy határozott, hogy az utazótitkári feladatokat is az ügyvezető igazgató lássa el.

Idén is sikerült minden körzetbe legalább egyszer, de akár többször is elmenni, meglátogatni egyes programokat, táborokat, részt venni eseményeken, csendesnapokon, vagy csak a közösségvezetőkkel találkozni egy-egy közösségi alkalom előtt vagy után. Ezeknek a látogatásoknak a célja, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással, hozzunk-vigyünk információkat közösségek között, a beszélgetésekből kiderülnek sokszor, hogy milyen imatémák vannak, mire van/volna szüksége a közösségeknek vagy az egyes tagoknak.

Az ügyvezető januárban a szatmári közösséget látogatta meg, áprilisben részt vett a micei csendesnapon (Zilah),

meglátogatta a HEVAT -tábort, májusban részt vett a tenkei Szeretetotthon 25 éves ünnepségén. Alkalma nyílt Visky Feri bácsi egykori kertjében járni fia id. Visky István és felesége jóvoltából, ezt követően a nagyváradi CE-házat látogatta meg, ahol egy napot töltött találkozva-beszélgetve kollégákkal. Júniusban részt vett a marosvásárhelyi CE által szervezett  csendesnapon a Bucsin- táborban, később pedig a Dorcas otthon 20 éves születésnapi eseményén. A nyár a táborok látogatásának ideje volt: júliusban a szatmáriak által szervezett Avasi táborban töltött 3 napot, bekapcsolódva az ottani feladatokba –

leginkább a zenei részbe – ami nagy örömére szolgált. Augusztusban a Lesi ifijúsági táborban járt. Ősszel pedig: a konferencia kapcsán  Zilahon, októberben a vásárhelyi Philothea Klubnál járt egy önkéntestalálkozón, és a Klub 25 éves ünnepségén. Az eseményeken való részvétel lehetőséget ad mindig interjúk készítésére, anyaggyűjtésre a röpCÉ-be.

Külön kiemeljük azt a kitérő látogatást egy olyan családhoz, akikkel a nyáron ismerkedett meg az ügyvezető az Avasi táborban, és akik Apahegyen laknak, Nagybánya mellett, Máramaros megyében.

Miért volt fontos ez? Egy háromgyerekes fiatal családról van szó, akik a faluban laknak és élő közösség hiányában szenvednek. Éhesek Istenre és a krisztusi közösségre. Látogatásunk nagy örömöt jelentett nekik. Imádkozunk, hogy Isten teremtse meg a közösséget számukra, vagy a lehetőséget, hogy közösségbe tudjanak bekapcsolódni.

A csendesnapok, jeles események nemcsak a közös ünneplésre adnak lehetőséget számunkra többet megtudni egymásról, beszélgetésre, megosztásra, akár tervezésre is.

 

Csendesnapok Várad-Zilah körzetben

Id. Berke Sándor elnök aktív szervezője és résztvevője volt az idei Várad-Zilah körzeti csendesnapoknak:

Januárban Nagyváradon, februárban Szilágyperecsenyben, márciusban Tenkén, áprilisban Micén, májusban Diósadon, júniusban Nyirsiden, júliusban Avasban, szeptemberben Nagyszalontán, Októberben Ákoson, novemberben Krasznán, decemberben Zilahon került sor a csendesnapokra.

Ezenkívül az elnök eleget tett sok meghívásnak és szolgálatnak nemcsak Erdélyben hanem Magyarországon is.

CE országos iroda – missziós programjai

 1. Télitábor

A 2019-es év első felében történő nagy eseménye az iroda  és önkéntesei által szervezett missziós program a Télitábor volt. Idén már  6. alkalommal került megszervezésre a tábor február 14-17. között, Hidegszamoson.

A tábor célja a fiatal felnőttek (19-35 év) számára lehetőséget biztosítani arra, hogy Istennel és egymással találkozzanak, hogy egy témáról mélyebben gondolkodjanak, elmélkedjenek, beszélgessenek. Bármilyen felekezetből szívesen látunk fiatalokat, olyanokat is, akik már Istennel járnak, olyanokat is, akik keresők.

15 személy, lelkes önkéntes csapat áll a szervezési háttérben , komoly készülés a táborra: téma, előadó, helyszín, étkezés, zenei szolgálat, műhelyek, kirándulás, dicsőítő est, kávézó, humorest stb.

Közel 110 fiatal vett részt a táborban, melynek témája a Modern Isten!? volt. Főelőadónk Bogyó András, az Exodus Kárpát-medencei igazgatója volt. Az előadások mellett  délutánonként színes programmal szolgálatunk,  tematikus műhelyek közül választhattak a résztvevők: környezettudatos életmód, mesterséges intelligencia, politika és kereszténység. Péntek este Csiszér László bizonyságtételét hallhattuk  dicsőítő est keretén belül.

A tábor létrejöttéhez magánszemélyek járultak hozzá tizedükkel. Isten fizesse mindenkinek a támogatást!

2020-ban a Télitábor témája: függés szabadon. Szeretettel várunk minden fiatal felnőttet a táborba!

 

 

 

 1. Női hétvége

Nem egy hölgy önkéntesünk szívén hordozza a nők sorsát, a keresztény nőkét is. Ebből az indíttatásból szerveztük meg idén először a Női hétvégét. Lánytábornak indult, de átalakítottuk, mivel úgy láttuk, nagyobb igénye van a nőknek arra, egy nyugodt hétvégét töltsenek Isten és egymás társaságában, ahol előadás hangzik el, közös dicsőítések vannak, finom ételek, kreatív műhelyek és hasznos beszélgetések helye van.

18 résztvevővel és 6 önkéntessel jött létre az első ilyen jellegű missziós program. Meghívott előadónk, Budai Evódiával a vonzerő témáját jártuk körbe, elénk tárva nőket a Bibliából, akik példaképek számunkra ilyen tekintetben is. Személyes élettapasztalata, bizonyságtétele felszabadító és elgondolkodtató volt: Miben rejlik a mi vonzerőnk? Valóban vonzó-e az az erő, ami bennnünk van?  Krisztushoz tudjuk-e vonzani az embereket azzal akik vagyunk, és ahogyan élünk?A vasárnapi istentiszteletben Lukács-Lörincz Csilla lp. arra irányította figyelmünket, hogy Isten olyan, mint a mágnes – magához vonz minket.

Áldott hétvége volt mindannyiunk számára. Hálásak vagyunk az önkéntesekért, résztvevőkért, Isten gondviseléséért (helyszíni szervezési nehézségek), anyagi támogatásokért.

 1. CE konferencia

Az országos iroda minden évben megszervezi a CE konferenciát közösen az egyes CE körzetekkel. Az idei 28. CE konferencia  házigazdája a zilahi CE közösség volt, Szilágyperecsent választotta helyszínül.A konferencia témája a kiengesztelődés volt. A CE országos vezetősége fontosnak tartotta a témát, mivel mindannyian, akik ismerjük, olvassuk Isten igéjét, nagyon jól tudjuk, hogy milyen nehéz sok helyzetben megbocsájtani, kiengesztelődni, bocsánatot kérni, jóvá tenni. A bűnbocsánat és megbocsájtás kegyelmét Isten adja, amit  Fia, Jézus haláláldozatán keresztül kapunk meg.

A konferencia helyszíne és témája mindig missziós céllal is van kiválasztva, úgy a résztvevők mint a mindenkori helyi gyülekezet számára. Előadóink voltak: Bántó-Tamás Csilla lp., Mike Pál lp., Nagy Tibor lp, id. Berke Sándor lp. A téma nem elméleti, házi feladattal járt. Az előadások felhívták a figyelmünket arra, hogy csak úgy lehet a miénk Isten bocsánata, ha mi vállaljuk azt Isten és embertársunk előtt. A kiengesztelődés a megbocsátásnál annyival “több”, amennyivel teljes mértékben megszűnik a gyűlölet, a félelem, a visszaadási kényszer a sértett/bántott félben.  Ez teszi teljes értékűvé a kapcsolat rendeződését mindkét fél számára.

A konferencia programja gazdag volt: előadás, kiscsoportos beszélgetések, filmnézés, könyvbemutató és beszélgetés szerzővel, szombat este az CrossYounity együttes Királyvárás c. dicsőítésre hívó és buzdító koncertje.

Isten kegyelméből idén is több mint 300-an vettek részt a konferencián. A részvétel adományalapú volt. A begyűlt összegekből a konferencia költségeken túl a szilágyperecseni épülő ifjúsági ház kapott támogatást, valamint az országos iroda.

Hálásak vagyunk Istennek a zilahi közösség és a szilágyperecseni református lelkész és gyülekezet odaadó szolgálatáért.

 1. RE:Geni-ifi

 

A hajdani Genézius-társaság által létrejött Geni-ifi, ma RE:Geni- ifi nevet viselik, rendszeresen találkozik az ú.n. Geni-teremben. A kis egyetemista közösség általában önszerveződő, ugyanakkor a CE országos irodához kapcsolódik jellegét és célját tekintve: Krisztus örömhírét megélni és szolgálatokba bekapcsolódni egyénileg vagy közösségileg, többek között az iroda által szervezett Télitáborba, CE konferencia szervezésébe.

Jövőre szeretnénk az ifit jobban bevonni az ifjúsági misszóba akár helyi, akár régiós szinten.

A Geni-terem fenntartási költségeit a CE iroda a  terembérből próbálja fenntartani.

 

 1. röpCE

A röpCE hírlevél ebben az évben is kétszer jelent meg, Isten kegyelméből, és két önkéntesünk közreműködésével, akik szerkesztői és tördelési, korrektúrázási munkálatokat vállaltak.

A hírlevél igei üzenetet, körzeti, országos beszámolót, imatémákat, interjúkat, bizonyságtételeket tartalmaz, nemcsak információforrásként, hanem lelki eledelként is szolgál az olvasók számára.

A tavaszi számot elektronikusan küldtük szét a körzeteknek, felajánlva a nyomtatási segítséget, ha szükség van rá. Az őszi példányszám a CE konferenciára készült el, ezt 250 példányban nyomtattuk ki és osztottuk a testvéreknek. Adományokat lehetett felajánlani ennek támogatására. Isten fizesse mindenkinek a támogatást!

Az idei röpCE számok a honlapunkon is olvashatók:

http://ce-union.ro/ce/wp-content/uploads/2019/05/RopCE_19-_-1.pdf

http://ce-union.ro/ce/wp-content/uploads/2019/09/RopCE_1909.pdf

 

 

 1. CE Szövetség Facebook-oldala és honlapok

A CE Szövetség facebook oldalán közöljük nemcsak az országos iroda programjait, hanem a CE vonatkozású eseményeket is, pl. Koinónia kiadó hirdetéseit, Good Shepherd alapítvány kurzusait, lelkészeink áhítatait, az elnök ünnepi jókívánságait a közösségek felé, illetve a CE körzeteiben közzétett hirdetéseket is továbbítjuk.  Igyekeztünk hetente friss tartalommal jelentkezni.

www.ce-union.ro

Idén egy önkéntesünk segítségével sikerült a CE Szövetség honlapját némileg frissíteni. Hálásak vagyunk érte. További egyezetetések folynak a lehetséges módosításokról.

Szerettünk volna állandó önkéntest biztosítani, aki a honlappal foglalkozik, sajnos nehezen találjuk azt a személyt. Jövőre szeretnénk alkalmazni valakit, aki rendszeresen foglalkozik a honlappal, hogy élőbbé tegyük, és a körzetek is használni tudják. Valóban közös, központi honlap legyen.

www.telitabor.ro.

A Télitábor honlapját önkéntesek működtetik, melynek költségeit a tizedükből állták mostanig.

Isten fizesse adományukat, szolgálatukat.

 1. Énekeskönyv – projekt

2016-ban az iroda és a zilahi körzet fiataljai egy projektet indítottak el, a Zifi énekeskönyv bővített kiadására. Az új énekeskönyv kiadása több szempontból is fontos volt: a régiben kevés ének volt és csak akkordokkal, és ragasztott volt, ami több használat után kezdett szétesni.

Ezért a projekt célja az lett, hogy kottázott, gitáros akkordokkal ellátott, több éneket tartalmazó, jobb kötésű , több ideig használható énekeskönyv legyen.

Ehhez a Stichting Hulp Oost Europa-tól kaptunk némi támogatást. A projekt 1 év helyett 3 éves lett, mivel közel 400 éneket tartalmaz a könyv, az önkéntesek szabadidőban foglalkoztak a kottázással, szerkesztéssel.  A könyv nyomdában van, januárban kapjuk kézhez az 500 példányt. A támogatás a költségek egyharmadát fedezik, bízunk benne, hogy az énekeskönyvet sikerül értékesítenünk Erdélyszerte, és megtérül a befektetett összeg.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

HÁLA

 

Adományok

Idén sokszor megtapasztaltuk azt, hogy ha Isten akar valamit, azt véghez viszi és megadja a hozzávaló segítséget is – úgy ember mint anyagi szempontból. Különösen az év második felében tapasztaltuk azt, hogy Isten megáldja egy döntésünket, rendezni pénzügyi elmaradásokat (pl. Geni-terem, CE iroda költségeket), és rendel ki olyan helyről és olyan módon pénzt, amire nem is számítottunk. Egyet említünk meg most, az ügyvezető bizonyságtételében:

November végén érkezett a számlánkra egy összeg – támogatás. Úgy éreztem, ez konkrét válasz Istentől az imáimra. Levélben megköszöntem a támogató személynek az adományt, mire ő válaszolt, hogy meglepő volt számára is, hogy az átutalásnál nem jelent meg a magyarázat, hogy nem nekünk szánta az összeget, hanem a Philtohea klubnak. Kijózanító volt a válasz J, de nem tört le. Biztos voltam benne, hogy Isten kirendeli máshonnan majd. Még egy-két levélváltás a támogatóval, és este ismét kapok egy emailt, amelyben az áll, hogy most minden egyenesben van,  utalt egy ugyanakkora összeget – ezt most az iroda számára! Isten humora?! – mosolyogtam  végig hazafele a buszon”.

 

Hálásak vagyunk Istennek ezért a konkrét megtapasztalásért, és azért, hogy az emberek szívét megnyitja a támogatásra.

Isten fizesse minden adományozónak a bőkezűséget! Sokak között: Marosvásárhelyi CE ház, Dorcas-otthon, Nagyváradi CE ház, Basilea Kft,  zilahi CE közösség, szatmári CE-közösség, Stichting Hulp Oost Europa (Gerrit van Dijk), Gudie Slabbekkoorn, Hegyközpályi-gyülekezet (Köteles László), Tenkei Szeretetotthon, Koinónia kiadó.

Továbbá sok-sok család és személy, akik nemcsak anyagival, hanem bátorítással, jelenlétükkel támogatták a munkánkat ! Ezek közül megemlítjük a rendszeres támogatókat: Antal Norbert és családja, ifj. Berke Sándor és családja, valamint id. Halmen István.

 

Önkéntesek

Hálát adunk minden önkéntesért, a lelkesedésért, ötletekért, szolgálatokért, hűségükért. Isten áldja meg bőségesen őket is!

Állandó önkénteseink voltak: Visky Anna (röpCE, Női hétvége, Télitábor), Deé Lukács Éva (röpCE),id. Halmen István (ügyintézés), Antal Norbert (Télitábor)

 

 

KÖSZÖNJÜK!

 

Terveink 2020-ra:

 • Fiatal felnőtt missziót folytatni:
 • Télitábor megvalósítása – február 20-23.
 • Ifúsági csendes nap szervezése Kolozsváron a Good Shepherd alapítvánnyal közösen – tervezett időpont: március 21.
 • alkalmazni embert a honlap menedzseléséhez, fenntartásához, angol és román oldalak aktiválása, körzetek bekapcsolása ebbe a honlapba
 • Genézius-terem felszereltségének bővítése (internet bevezetése, külön villanyóra, vízóra szerelése, kagyló lefolyó javítása), ezáltal jobb kihasználása
 • Országos CE önkéntes-találkozó szervezése
 • Régi tervünk továbbra is egy közös CE eseménynaptár működtetése
 • CE országos konferencia megszervezése – október 16-18., meghívottak: Raffi Messerlian lelkipásztor – CE Világszövetség elnöke, és Harry Wedekind európai régióért felelős alelnök
 • További kisközösségeket meglátogatni, olyan helyekre is elmenni, ahol volt közösség és ma már kevesen vannak

 

 

 

Szeretne 2020-ban  rendszeres vagy egyszeri támogatással hozzájárulni a CE országos iroda fenntartásához vagy egy projektjének megvalósításához?  

 

Szeretettel várjuk támogatási felajánlásaikat az  office@ce-union.ro e-mail címre, Tel: 0755-059648-telefonszámon, vagy banki átutalással az alábbi számlaszámra:

Asociatia Pro Christo et Ecclesia
str. Hegyi Lajos nr. 9
Târgu-Mureș 540181
Banca Comercială Română (BCR)
RO95RNCB0193143423370001 (RON)

RO41 RNCB 0193 1434 2337 0003  (EUR)
SWIFT: RNCB RO BU

 

Köszönjük szépen!

Imatémáikat is szeretettel várjuk az office@ce-union.ro  e-mail címre.

 

„A reménység Istene pedig töltsön be a hitben titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által” (Róm 15,13)

….az Új esztendőben is!                 Szeretettel és tisztelettel,

Gál Lázár Hajnalka,ügyvezető-igazgató

CategoryHirek
© 2021 CE Szövetség Románia | Oldaltérkép
Kövess minket: